تیتراژ سریال سایه بان | دانلود تیتراژ سریال سایه بان محسن چاوشی تیتراژ سریال سایه بان | دانلود تیتراژ سریال سایه بان محسن چاوشی متن تیتراژ سریال سایه بان نه جیک جیک مستانت نه سردی زمستانت رجوع کن به دستانت که روز های بسیاری که ظلم ها روا کردی به دست های بسیاری شبانه مرد گاریچی به خانه میکشد خود را اگر که مادیان خسته اگر طناب هم پاره درون مرد همواره کشیده میشود باری مریض حالیم خوش نیست نه خواب راحتی دارم نه مایلم به بیداری…