سوالات دوم ضمن خدمت هوشمندسازی مدارس

ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

Fill- 1در نرم افزار snagit یک ناحیه بسته را با یک رنگ پر میکند

درست

۲-ا ………. معیاری است برای که نسبت روشن‌ترین به تاریک ترین نقطه در صفحه نمایش را بیان می‌کند

کنتراست

۳-از معایب وایت برد هوشمند در کلاس، نیاز به یادداشت برداری مطالب درسی بوسیله دانش اموزان است

غلط

۴-استفاده از برد هوشمند در کلاس درس باعث کاهش انگیزه در یادگیری دانش آموزان میشود

غلط

۵-اشیا واقعی جز کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند؟

چند حسی

۶-اشیاء واقعی جزء کدامیک از رسانه های آموزشی به حساب می آیند

چند حسی

۷-با استفاده از رسانه های شنیداری در کلاس درس ، انتظار می رود فراگیران تقریبا ۲۰درصد مطالب آموزش داده شده توسط معلم را

۸-با نصب نرم افزار  swish max برنامه ی مبدل فایلهای mp3را میتوان نصب کرد

صحیح

۹-برا اساس گفته مارک پرنسکی کدام یک از موارد زیر عامل اصلی عدم تناسب سیستم آموزشی کنونی با نیاز مندی های فراگیران است

تفاوت نسل معامین و دانش آموزان

۱۰براساس گفته مارک پرنسکی می توان نتیجه گرفت : “مشکل نظام آموزش تفاوت نسل معلمین و دانش آموزان است

صحیح

۱۱برای استفاده از وایت برد هوشمند در کلاس و ضبط مطالب درسی ، نیاز به نصب درایو دستگاه در کامپیوتر است

صحیح

۱۲برای کاهش حجم انیمیشن تولید شده با نرم افزار Swish maxباید مقدار Frame rateرا تغییر داد

صحیح

۱۳بیشتر بنرهای تبلیغاتی تولید شده با نرم افزار swish maxدارای کدام فرمت هستند؟

SWF

۱۴تفکیک پذیری” بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتور بر روی پرده نمایش است?

غلط

۱۵حالت Keystoneیا ذوزنقه ای شکل تصویر زمانی رخ می دهد که زاویه دستگاه با پرده نمایش عمود باشد

غلط

۱۶د نرم افزار snagitنمی توان تصاویر را به clipboardو wordارسال کرد.

غلط

۱۷در swish maxبه هر یک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار …………. time lineگفته می شود

Frame

۱۸در بخش Libraryنرم افزار snagitمی توان علاوه بر جستجو فایل ها را مرتب کرد

صحیح

۱۹در فرمان Save Asنرم افزار Snagitبا کدام گزینه میتوان کیفیت تصویر را افزایش داد

Quality

۲۰در محیط هایی با روشنایی زیاد ، ویدیو پرژکتور با قدرت روشنایی بالا مناسب است

صحیح

۲۱در مدارسی که آموزش به وسیله وایت برد هوشمند صورت می گیرد ، مدیریت و کنترل کلاس به وسیله معلم دشوار تر است

غلط

۲۲در نرم افزار Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است

One off

۲۳در نرم افزار Swish maxاگر به شکلی که افکت Moveدارد بخواهیم چرخش اضافه کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم

X angle

۲۴در نرم افزار Swish maxاگر صفحه طراحی انیمیشن را بزرگتر کنیم ، با تنظیم کدام گزینه می توانیم صفحه طراحی را کامل ببینیم

استفاده از منوی View

۲۵در نرم افزار swish maxبرای درج عکس از کدام ابزار استفاده می شود

Import image

۲۶در نرم افزار Swish maxبرای نصب نرم افزار بدون محدودیت زمانی باید فایل Crackرا در محل نصب نرم افزار کپی کرد صحیح ۲۷در نرم افزار Swish maxپروژه با کدام پسوند ذخیره می شود

Swi

۲۸در نرم افزار Swish maxکاربرد ابزار Alphaچیست

محو کردن متن و شکل

۲۹در نرم افزار Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت Moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم

Xscale

۳۰در نرم افزار Swish maxگزینه  Xangle از سربرگ Effectچه کاری انجام میدهد

چرخش شکل

۳۱در نرم افزار Swish maxگزینه Xscale از سربرگ Effectچه کاری انجام میدهد

بزرگ و کوچک کردن شکل

۳۲در نرم افزار ……………… ،Swish maxتصاویر ثابتی هستند که پشت سر هم قرار می گیرند تا یک انیمیشن تولید شود

فریم ها

۳۳در نرم افزار Swish max، Core Effectشامل جلوه هایی است که در محدوده مرکز تصویر یا متن اجرا خواهند شد

صحیح

۳۴در نرم افزار ،Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود

Selection tool

۳۵در نرم افزار ،Swish maxبرای تعیین میزان شفافیت متن کدام گزینه به کار برده می شود

Alpha

۳۶در نرم افزار ،Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم

Compress swf file

۳۷در نرم افزار ،Swish maxکدام ابزار برای به حرکت در آوردن اشیا در مسیدر های دلخواه کاربرد دارد

Motion path

۳۸در نرم افزار Swish maxاگر برای میزان چرخش شکل عدد ۷۲۰را وارد نماییم ……………

شکل دو تا چرخش خواهد داشت

۳۹در نرم افزار Swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده Flash playerاز کدام کلید های صفحه کلید استفاده می شود

CTRL+ T

۴۰در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بدون وقفه موزیک در آلبوم دیجیتال کدام گزینه انتخاب می شود

Convert to movie clip

۴۱در نرم افزار Swish maxبرای افزودن جلوه های هنری به تصاویر و متن از ابزار effectاستفاده می شود

صحیح

۴۲در نرم افزار Swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده می شود

Control

۴۳در نرم افزار Swish maxبرای تغییر رنگ پس زمینه صفحه طراحی از کدام گزینه استفاده می شود

Background Tint

۴۴در نرم افزار Swish maxبرای تغییر هم اندازه طول و عرض شکل به طور مساوی باید ….

تیک Y=Xرا بگذاریم

۴۵در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک یا بزرگ کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم

Shift

۴۶در نرم افزار Swish maxکدامیک از مجموعه افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود

Appear into position

۴۷در نرم افزار Snag itبا Watermarkمی توان لوگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد

صحیح

۴۸در نرم افزار Snag itبا انتخاب گزینه Show adwancetypeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت save as typeنمایش داد

صحیح

۴۹در نرم افزار Snag itزمان تاخیر برای تصویربرداری از منوهاقابل افزایش نیست

غلط

۵۰ در نرم افزار Snagit هنگام جستجو نمی توانیم از Flagsاستفاده کنیم

غلط

۵۱در نرم افزار ، Snagit با کدام گزینه می توان از صفحه دسکتاپ عکس گرفت

New Capture

۵۲در نرم افزار ، Snagit با کدام گزینه می توانیم تصویر را به صورت افقی و عمودی بچرخانیم Rotate – Flip 53در نرم افزار ، Snagit فایده Tagها ، سرعت بخشیدن به جستجو است

صحیح

۵۴در نرم افزار ، Snagit نمی توان یک کپی از مسیر فایل را در حافظه Clipboardداشت

غلط

۵۵ در نرم افزار Snagit از کدام گزینه برای تغییر طول و عرض می توان استفاده کرد

New Image

۵۶در نرم افزار Snagit با Watermarkمی توان الگوی خاصی را به تصویر اضافه کرد

صحیح

۵۷ در نرم افزار snagitبا انتخاب گزینه show advanced typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان انتخاب نمود.

صحیح

۵۸در نرم افزار  Snagit با کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگو های آماده ، نمادهای آماده کرسر ویندوز و دکمه های آماده را به تصویر اضافه نمود

Stamp

۵۹در نرم افزار Snagitبرای جستجو یک فایل از کدام گزینه استفاده میشود

Search

۶۰در نرم افزار Snagitبرای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده میشود

Detail View

۶۱در نرم افزار Snagitپنجره Capture Windowمی تواند به دلخواه کاربر در یکی از چهار طرف صفحه دسکتاپ قرار گیرد

صحیح

۶۲در نرم افزار Snagitزمان پیش فرض گزینه Delayed Menu Captureچقدر است

۵ثانیه

۶۳در نرم افزار  Snagit سازگاری کامل با ویندوز های ۶۴بیتی دارد

صحیح

۶۴در نرم افزار Snagit کار Eraserچیست

پاک کردن یک ناحیه خاص

۶۵در نرم افزار Snagitکدام گزینه شکل آماده شبیه حباب مستطیل و ……….. برای افزودن یک پیام یا متن در اختیار ما قرار می دهد

Callout

۶۶در نرم افزار Snagitکربرد Delayed Menu Captureچیست

ایجاد یک زمان یا فرصت تا منوهای نرم افزار ما فعال بماند و بست

۶۷در نرم افزار Snagitگزینه Cropاز منوی Imageبر روی چه شکلی تاثیر گذار است

مستطیل

۶۸در نرم افزار Snagit نمی توان تصویر را به Clipboardو Wordارسال کرد

غلط

۶۹در نرم افزار  snagit نمی توان تصویر را مستقیما به wordمنتقل کرد.

غلط

۷۰ در نرم افزار Snagit نمی توان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویرانتخاب نمود

غلط

۷۱در نرم افزار Snagit نواحی انتخاب شده به چه شکلی را می توان Cropکرد

نواحی انتخاب شده با شکل مستطیل را می توان Cropکرد

۷۲در نرم افزار snagit ابزار Trimباعث حذف خودکار حاشیه تصویر می شود

صحیح

۷۳در نرم افزار  Snagit امکان قرار دادن افکت بر روی تصویر وجود ندارد

غلط

۷۴در نرم افزار snagitبا انتخاب گزینه copy to clipboardمسیر فایل در حافظه موقت ذخیره می شود

صحیح

۷۵ در نرم افزار snagit برای نمایش جزییات تصویر از کدام گزینه استفاده می شود؟

Detail view

۷۶در نرم افزار snagit پسوند sng فرمت اصلی ذخیره سازی می باشد.

غلط

۷۷در نرم افزار Snagit در قسمت Libraryبرای نمایش تصویر به همراه نام ونوعش از کدام گزینه استفاده میشود

Thumbnails

۷۸در نرم افزار snagit ذخیره فیلم با فرمت AVIو PPT انجام میشود

غلط

۷۹در نرم افزار Snagitابزار ……… باعث حذف خودکارحاشیه تصاویر می شود

Trim

۸۰در نرم افزار Snagit امکان ذخیره کردن فیلم با فرمت swf را ندارد

غلط

۸۱در نرم افزار snagit با ابزار Selectمیتوان فقط یک ناحیه به شکل مستطیل انتخاب کرد

غلط

۸۲در نرم افزار snagitبا ابزار shapeچه چیزی را می توان به تصویر خود اضافه نمود؟

اشکال هندسی

۸۳در نرم افزار snagit با انتخاب گزینه show advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان save as typeنمایش داد

صحیح

۸۴در نرم افزار snagit با کدام ابزار می توان نمونه های گرافیکی کوچک مثل اعداد و حروف یا الگوهای اماده کرسر ویندوز و دکمه های اماده را به تصویر اضافه نمود

stamp

۸۵در نرم افزار Snagitبا کدام دکمه فیلم برداری از صفحه اغاز می شود

Shift+F9

۸۶در نرم افزار snagitذخیره تصاویر با فرمت های ,PDF,GIF,BMP,PNG,TIF و JPG صورت می گیرد

صحیح

۸۷در نرم افزار snagitذخیره فیلم فقط با فرمت AVIو PPT انجام می شود

غلط

۸۸در نرم افزار Snagitزمان پیش فرض گزینه Delayed Meno Captureچقدر است

۵ثانیه

۸۹در نرم افزار snagit کادر دور تصویر را با borderمی توان تعیین کرد

صحیح

۹۰در نرم افزار snagit کدام گزینه اشکال آماده شبیه حباب و مستطیل و… برای افزودن یک پیام متن در اختیار ما قرار میدهد؟

Callout

۹۱در نرم افزار snagit کدام گزینه تصویر مارا شطرنجی میکند؟

pixceleate

۹۲در نرم افزار snagit گزینه ی manage profileمدیریت و ویرایش پروفایل را برای شما فراهم می کند؟

صحیح

۹۳در نرم افزار Snagitنمی توان تصاویر را به clip boardوwordارسال کرد

غلط

۹۴در نرم افزار snagit نمیتوان رنگ مورد نظر را از یک قسمت تصویر انتخاب نمود

غلط

۹۵ در نرم افزار snagitنواحی انتخاب شده به چه شکلی را میتوان cropکرد؟

نواحی مستطیل

۹۶در نرم افزار snagit هنگام جستجو نمیتوانیم از Flagsاستفاده کنیم

غلط

۹۷ در نرم افزار ،snagit ابزار trimباعث حذف خودکار حاشیه تصاویر می شود.

صحیح

۹۸در نرم افزار ،snagit برای اجرای بی وقفه موزیک در یک آلبوم دیجیتال باید آن را به یگ movie clipتبدیل کنیم.

صحیح

۹۹ در نرم افزار ،snagitبه وسیله ی کدام گزینه میتوانیم تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد

Cut out

۱۰۰در نرم افزار ، snagit زمان پیش فرض گزینه Delayed Menu Captureچقدر است؟

۵ثانیه

۱۰۱در نرم افزار Snagit باابزار shapeچه چیزی را می توان به تصویرخود اضافه نمود

اشکال هندسی

۱۰۲در نرم افزار  Snagit به وسیله ی کدام گزینه می توان تصویر را به دوقسمت تفکیک کرد

Cut out

۱۰۳در نرم افزار snagit کار eraser چیست

پاک کردن یک ناحیه خاص

۱۰۴در نرم افزار Snagit گزینه Export to my placesفایل های تصویری را به بیرون از سیستم از طریق شبکه واینترنت انتقال می دهد

صحیح

۱۰۵در نرم افزار Snagit گزینه یShow advance typeانواع بیشتری از فایل های تصویری را می توان در قسمت Save as typeنمایش داد

صحیح

۱۰۶در نرم افزار snagit نحوه نمایش لیست فایل ها در پنجره libraryبه دو صورت detailsوthumbnailsاست

صحیح

۱۰۷در نرم افزار Snagit نمی توان یک تصویر را با یک نرم افزار دیگربه اشتراک گذاشت

غلط

۱۰۸در نرم افزار SWISH MAXکدام یک از افکت های زیر برای ورود یک متن یا تصویر استفاده می شود ؟

Appear into position

۱۰۹در نرم افزار swish maxبرای تغییر رنگ درون شکل ها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

Fill color

۱۱۰در نرم افزار Swish maxاز پروزه ها فقط خروجی swf گرفته می شود

غلط

۱۱۱در نرم افزار Swish maxافکت Fadeچه کاربردی دارد

برای محو کردن یا از محو خارج کردن متن یا تصویر

۱۱۲در نرم افزار swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم؟

xscale

۱۱۳در نرم افزار Swish maxبرای اجرای البوم یا انیمیشن تولید شده در flash playerازکدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود

Ctrl+T

۱۱۴در نرم افزار swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده در flash playerاز کدام کلیدهای صفحه کلید استفاده می شود؟

ctrl + T

۱۱۵در نرم افزار Swish maxبرای از بین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود

Stroke style

۱۱۶در نرم افزار swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار استفاده شود؟

Selection tool

۱۱۷در نرم افزار swish maxبرای ایجاد یک فایل خالی از کدام گزینه استفاده می شود؟

Blank movie

۱۱۸در نرم افزار swish maxبرای باز کردن فایل تولید شده قبلی از کدام گزینه استفاده می شود؟

open movie

۱۱۹در نرم افزار swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده میشود؟

file

۱۲۰در نرم افزار swish maxبرای تغییر شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می شود؟

alpha

۱۲۱در نرم افزار Swish maxبرای تغییر میزان شفافیت شکل در حال حرکت از کدام گزینه استفاده می کنیم

alpha

۱۲۲در نرم افزار swish maxبرای ثابت نگه داشتن تناسب طول و عرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم؟

shift

۱۲۳در نرم افزار swish maxبرای کم کردن فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد؟

frame rate

۱۲۴در نرم افزار swish maxبرای گرفتن خروجی کدام گزینه انتخاب میشود؟

Export

۱۲۵در نرم افزار Swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاده می شود

نوارinsert

۱۲۶در نرم افزار swish maxکادر محاوره movie propertiesفقط برای تعیین اندازه حجم فایل کاربرد دارد

غلط

۱۲۷در نرم افزار Swish maxکدام یک از مجموعه افکت های زیربرای خروج یا محو شدن یک متن یا تصویر استفاده می شود

Disappear from position

۱۲۸در نرم افزار swish maxکدامیک از مجوعه افکتهای زیر برای خروج یا محو شدن یک کتن یا تصویر استفاده میشود؟

Disappear from position

۱۲۹در نرم افزار Swish maxلایه صوتی اضافه شده قابلیت افزودن افکت را ندارد

صحیح

۱۳۰در نرم افزار swish maxو تنظیمات افکت گزینه offsetچه کاربردی روی متن دارد

-۱تعیین میزان شفافیت حروف

۱۳۱در نرم افزار ،swish maxافکت Fade outفقط برای متن ها مناسب است

غلط

۱۳۲در نرم افزار ،swish maxبرای ازبین بردن خطوط دور شکل ها کدام گزینه انتخاب می شود؟

stroke style

۱۳۳در نرم افزار ،swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده، باید از کدام ابزار درون جعبه استفاده شود؟

selection tool

۱۳۴در نرم افزار ،swish maxبرای وارد کردن شی های مختلف به صفحه طراحی از کدام نوار استفاد می شود؟

نوار insert

۱۳۵در نرم افزار ،Swish Maxفایل صوتی باید در اولین لایه و فریم اضافه گردد

درست

۱۳۶در نرم افزار ،Swish Maxگزینه Xscale از سربرگ Effectچه کاری انجام میدهد

بزرگ و کوچک کردن

۱۳۷در نرم افزار Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است

One off

۱۳۸در نرم افزار Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت moveدارد را بزرگتر یا کوچکترکنیم کدام گزینه تغییر را استفاده می کنیم

xscale

۱۳۹در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بی وقفه موزیک در یک البوم دیجیتال باید آن را به یک move clipتبدیل کنیم

صحیح

۱۴۰در نرم افزار Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود

selection tool

۱۴۱در نرم افزار Swish maxبرای ثابت نگهداشتن تناسب طول وعرض تصویر هنگام کوچک کردن آن از کدام کلید استفاده می کنیم

shift

۱۴۲در نرم افزار Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم

Compress swf file

۱۴۳در نرم افزار swish maxگزینه   Xscaleاز سربرگ effectچه کاری انجام می دهد

بزرک و کوچک کردن شکل

۱۴۴در نرم افزار Swish maxهر چه تعدادفریم هایی که در ثانیه اجرا می شوند بیشتر باشد…….

سرعت اجرای فیلم بیشتر است

۱۴۵در نرم افزار swish maxبرای ایجاد یک پروژه جدید از کدام گزینه استفاده می شود

new project

۱۴۶در نرمافزار  snagitافزایش زمان تاخیر از کدام قسمت صورت می گیرد

manage profile

۱۴۷در نرمافزار ،snagitابزار lineبرای رسم خط استفاده میشود

صحیح

۱۴۸در نرم افزار snagit افراد حرفهای qualityیا کیفیت تصاویر را روی چه عددی تنظیم میکنند.

۹۹

۱۴۹در نرمافزار ،swish maxاگر بخواهیم شکل ما ۳۶۰درجه در جهت عقربه های ساعت چرخش داشته باشد، کدم گزینه از منوی x angleرا انتخاب میکنیم؟

Rotate CW by

۱۵۰در نرمافزار ،swish maxکد placeباعث شروع نمایش تصویر از فریم مورد نظر میشود.

صحیح

۱۵۱درSwish maxبه هریک از سلول های مستطیل شکل موجود در نوار ……………. timelineگفته می شود

Frame

۱۵۲درنرم افزار Snagitذخیره فیلم فقط با فرمت AVIوpptانجام می شود

غلط

۱۵۳درنرم افزار Swish Maxبرای کم کردن حجم فایل خروجی باید مقدار کدام گزینه را کاهش داد

فریم ریت

۱۵۴درنرم افزار Swish Maxبرای مدیریت و کنترل پخش فایل های انیمیشن از کدام نوار استفاده می شود

control

۱۵۵درنرم افزار Swish Maxفقط فرمتهای صوتی Mp3و Wmaقابل افزودن هستند

صحیح

۱۵۶دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر ودستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است

صحیح

۱۵۷دیتا پروژکتور دستگاهی برای نمایش تصاویر کامپیوتر و دستگاه ویدئو در ابعاد بزرگ است

صحیح

۱۵۸رسانه های اموزشی که در نوک مخروط ادگار دیل قرار می گیرند

شامل: رسانه اموزشی دیداری ونوشتاری

۱۵۹زمان جستجو در snagitبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

last week

۱۶۰زمان جستجو درد Snag itبرای یافتن لیست تصاویری که در هفته گذشته ایجاد یا ویرایش کرده ایم از کدام گزینه باید استفاده کرد

last week

۱۶۱سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است

۲۵درصد

۱۶۲سهم بقیه حواس بجز بینایی در یادگیری انسان چند درصد است؟

۰.۲۵

۱۶۳شدت روشنایی بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پرژکتور بر روی پرده نمایش است

صحیح

۱۶۴شفافیت تصویر ، نسبت سفید ترین به سیاه ترین نقطه در صفحه نمایش است

صحیح

۱۶۵قدت تفکیک پذیری بیان کننده قدت تابش نور دستگاه دیتا پوژکتور بر روی پرده نمایش است.

غلط

۱۶۶قدرت تفکیک پذیری بیان کننده قدرت تابش نور دستگاه دیتا پروژکتوربرروی پرده نمایش است

صحیح

۱۶۷قدرت روشنایی معیاری است برای سنجش وضوح رنگها و تصاویر

غلط

۱۶۸قسمت اعظم یادگیری انسان از طریق کدام حس انجام می گیرد؟

بینایی

۱۶۹کدام حس بعد از بینایی ، سهم بیشتری در یادگیری انسان دارد؟

شنوایی

۱۷۰کدام گزینه در رابطه با رسانه های آموزشی صحیح نیست رسانه آموزشی صرفا”جنبه ابزاری دارد

۱۷۱کدام یک از موارد زیرجزءویژگی های منحصر بفرد دانش آموزان امروز ی نیست

علاقمند به یادگیری انفرادی هستند

۱۷۲کدامیک از مارد زیر جزء ویژگی های منحصر به فرد دانش آموزان امروزی نیست

علاقه مند به یادگیری انفرادی هستند

۱۷۳کدامیک از موارد زیر از نوع رسانه های دیداری – نوشتاری به حساب می آید

کتاب های درسی

۱۷۴کدامیک از موارد زیر جزء ویژگیهای دانش آموزان امروزی نیست

علاقه مند به یادگیری افرادی هستند

۱۷۵کدامیک از نسلهای زیر millenniumنیز می نامند؟

Y

۱۷۶کنتراست معیاری است برای…..

سنجش وضوح رنگ ها و تصاویر غلط

۱۷۷مطالب نوشته شده بر روی وایت برد هوشمند را می توان بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره کرد

صحیح

۱۷۸منظور از کالیبره کردن افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است صحیح ۱۷۹منظور از کالیبره کردن،افزایش دقت دستگاه وایت برد هوشمند است

صحیح

۱۸۰نام دیگر نسل Zچیست

بومیان دیجیتال – نت

۱۸۱نرم افزار ، Snagitامکان ذخیره کردن فیلم با فرمت SWFرا ندارد

غلط

۱۸۲نرم افزار snagit سازگاری کامل با ویندوز های ۶۴بیتی دارد

صحیح

۱۸۳وایت برد هوشمند قابلیت ضبط مطالب نوشته شده بر روی آن را دارد

صحیح

۱۸۴یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار ، Swish maxبنر های تبلیغاتی متحرک است

صحیح

۱۸۵یکی از محصولات پرکاربرد نرم افزار Swish Maxبنرهای تبلیغاتی متحرک است

صحیح

همچنین در سبز پندار بخوانید :

نمونه سوالات ضمن خدمت شمیم دانش ( آموزه ها و معارف قرآنی )فرهنگیان همراه با پاسخ

نمونه سوالات ضمن خدمت راهیان نور همراه پاسخ + جزوه کامل اردوهای راهیان نور

نمونه سوالات آزمون هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی فرهنگیان + پاسخ