دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

پرسشنامه استانداردخود کار آمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکار آمدی نوجوانان ساخته شد.

این پرسشنامه دارای 25 گویه است و دارای زیر مقیاس های  قاطعیت اجتماعی، عملکرد در موقعیت های اجتماعی

شرکت در گروه های اجتماعی، جنبه های دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک گرفتن می باشد.

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:

قاطعیت اجتماعی   *، *، *، *، *
عملکرد در موقعیت های اجتماعی    *، *، *، *، *
شرکت در گروه های اجتماعی    *، *، *، *، *
جنبه های دوستی و صمیمیت    *، *، *، *، *
کمک کردن یا کمک گرفتن      *، *، *، *، *

معرفی پرسشنامه:  دارد

تعداد سوال:  25 سوال

نوع فایل :  ورد

تعداد صفحات: 6 صفحه

زیرمقیاس: دارد

هنجاریابی: دارد

پایایی : دارد

 روایی:  دارد

تفسیر و نمره گذاری:  دارد

زبان:  فارسی

منبع:  دارد

در صورت ایجاد هرگونه مشکل از طریق ایمیل پیگیری نمایید. آدرس ایمیل: info@sabzpendar.com