دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت دولت الکترونیک فرهنگیان

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت دولت الکترونیک

با توجه به برگزار شدن آزمون ضمن خدمت دولت الکترونیک در برخی از استان ها

در این پست ، نمونه سوالات این آزمون را برای شما عزیزان فراهم آورده ایم.

به نظر شریف و همکاران 2008 کدام گزینه بر آمادگی در دولت  الکترونیک تاثیر مستقیم ندارد.

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات دولت

از نظر لِنک و تِرانمولر  2000 کدام گزینه جزء ابعاد دولت  الکترونیک نمی باشد؟

بعد مدیریت

از نظر لِنک و تِرانمولر  2000 کدام گزینه جزء ابعاد دولت الکترونیک می باشد؟

همه موارد

(بعد مکانی. – بعد فرایند- بعد همکاری- بعد دانش)

پری بوتاک و همکارانش به منظور ارزیابی کیفیت فن آوری اطلاعات کدام موارد را مورد ارزیابی قرار داده اند.؟

همه موارد

کدام تقسیم بندی از نظر گارسون در تلاشهای دولت الکترونیک وجود ندارد؟

دولت به  سازمانهای مدنی  G2SC

چارچوب طراحی شده توسط استیو و ژوزف 2008 برای ارزیابی دولت الکترونیک شامل چندمولفه است ؟

سه

چارچوب طراحی شده توسط استیو و ژوزف 2008 برای ارزیابی دولت الکترونیک شامل کدام است ؟

همه موارد
چارچوب طراحی شده توسط استیو و ژوزف 2008 برای ارزیابی دولت الکترونیک شامل کدام مولفه نمی باشد ؟

ابعاد ارزیابی اسنچر 2006

در ارزیابی اکسنچر از چند معیار برای تشخیص میزان بلوغ دولت  الکترونیک 22کشور به استفاده کرده است؟

دو

بر طبق نظر پاپازوکلو و ریبرز قابلیت همکاری درکدام ابعاد نیاز به استانداردسازی دارد؟

فن آوری، نحو و ساختار، معنا و کاربرد

کدام نظریه پرداز دولت الکترونیک را ارتباط بین دولت ها و کاربرانشان (سازمانهای تجاری، سایر دولتها و شهروندان) توسط ابزار الکترونیک تعریف می کند.؟

مینز و اِشنایدر 2000

کدام محققین بلوغ دولت الکترونیکی را تنها بر اساس خدمات ارزیابی کرده اند؟

چین هوآ و همکارانش
کدام گزینه جزء خوشه بندی ارزیابی کَو ژِمینی می باشد.

همه موارد

کدام گزینه جزء فازهای تحقق دولت  الکترونیک از نظر گروه گارتنر 2000  می باشد؟

همه موارد

. کدام  گزینه در مورد ارزیابی پژوهشگرانِ دانشگاه براون به مدت شش سال 198 وب گاه را بمر بررسی کردند صحیح است ؟

همه موارد

کدام  گزینه جزء مشخصه های دولت الکترونیک بلوغ یافته می باشد.

همه موارد

برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی ، موارد زیر بررسی می شود؟

  تعداد کارمندان دولت الکترونیک

کدام گزینه از  مراحل توسعه دولت  الکترونیکی در مدل رایلی نمی باشد؟

یکپارچگی
از مهمترین اهداف و فواید اصلی دولت  الکترونیکی ، کدام است؟

مردم سالاری الکترونیکی

شاخص زیرساخت ارتباطی بر اساس میانگینی از چند شاخص  محاسبه میشود؟

پنج
از نظر موسسه تحقیقاتیِ دِلویت  2000 در کدام مرحله از  مراحل بلوغ دولت  الکترونیکی ، کاربران بایستی

از توانایی سازمان برای حفظ اطلاعات شخصی و عدم دزدی اطلاعات، اطمینان حاصل کنند؟

تراکنشهای دوطرفه رسمی

مردم سالاری الکترونیکی به معنی ؟

همه موارد

در ارزیابی دانشگاه واسِدا از دولت  الکترونیکی کدام گزینه مرتبط با مشارکت الکترونیکی  می باشد؟

همه موارد

 

آزمون ضمن خدمت دولت الکترونیک

در ارزیابی دانشگاه واسِدا از دولت الکترونیکی کدام گزینه مرتبط با مشارکت الکترونیکی  نمی باشد؟

پشتیبانی الکترونیکی

در ارزیابی دانشگاه واسِدا از دولت الکترونیک کدام گزینه مرتبط با پیشرفت دولت الکترونیک می باشد؟

همه موارد

در ارزیابی دانشگاه واسِدا از دولت الکترونیکی کدام گزینه مرتبط با بهینه سازی مدیریتی می باشد؟

همه موارد

در ارزیابی دانشگاه واسِدا از دولت الکترونیک کدام گزینه مرتبط با بهینه سازی مدیریتی نمی باشد؟

قابلیت تعامل

توانایی تعامل با دولت جزء کدام شاخص  بررسی میزان علاقه مندی و ظرفیت کشورها را در استفاده از دولت الکترونیکی برای بهبود خدمات به شهروندان می باشد؟

مطلوب بودن

اطلاع از نیازهای مشترکین جزء کدام شاخص  بررسی میزان علاقه مندی و ظرفیت کشورها را در استفاده از دولت الکترونیک برای بهبود خدمات به شهروندان می باشد؟

معماری سیستم

کدام شاخص ازشاخص های سازمان ملل برای بررسی میزان علاقه مندی و ظرفیت کشورها را در استفاده از دولت الکترونیکی برای بهبود خدمات به شهروندان می باشد؟

معماری سیستم
دقیق و به روزبودن جزء کدام شاخص  بررسی میزان علاقه مندی و ظرفیت کشورها را در استفاده از دولت الکترونیک برای بهبود خدمات به شهروندان می باشد؟

سیاستهای پیونددهی

دسترس پذیربودن جزء کدام شاخص  بررسی میزان علاقه مندی و ظرفیت کشورها را در استفاده از دولت  الکترونیکی برای بهبود خدمات به شهروندان می باشد؟

سیاستهای پیونددهی

کدامیک از گزینه ها از نیازمندیهای دسترسی حجیم به داده توسط دولت  الکترونیک نمی باشد؟

تجمیع خدمات

در مدل آندرسن و هنریکسن در کدام مرحله تمرکز اصلی بر روی رایانشی کردن کارها است ؟

مرحله ترویج

در مدل آندرسن و هنریکسن  ،سیار بودن داده در سراسر سازمانها، سیاربودن برنامه های کاربردی در میان فروشندگان، و انتقال مالکیت داده به کاربران جزء خصوصیات کدام مرحله می باشد؟

مرحله تحول

در مدل آندرسن و هنریکسن  کدام مرحله شامل استفاده گسترده از اینترانت و ایجاد واسطه های کاربر است ؟

مرحله توسعه

در مدل آندرسن و هنریکسن در کدام مرحله اینترنت و اینترانت با یکدیگر ادغام می شوند و دغدغه اصلی، استفاده از فن آوری برای کم کردن هزینه ها در زمینه پردازشِ درخواست های مشترکان برای خدمات است ؟

مرحله گسترش

دانلود نمونه سوالات آزمون دولت الکترونیک

در مدل آندرسن و هنریکسن ، تفاوت اصلی مرحله توسعه و ترویج در جیست؟

داشتن واسط کاربر برای کاربران نهایی

کدام گزینه جزء شاخص های مورد استفاده چین هوآ و همکارانش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک بر اساس خدمات می باشد.

همه موارد

کدام گزینه از جنبه های  ارزیابی دولت الکترونیک نمی باشد؟

تحلیل

کدام گزینه از جنبه های  ارزیابی دولت  الکترونیک می باشد؟

همه موارد

کدامیک از  اهداف سازمان ملل  در بررسی شاخص میزان آمادگی و مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو نمی باشد؟

محدود نمودن اختیار شهروندان  در تصمیم گیری

کدامیک از  اهداف سازمان ملل  در بررسی شاخص میزان آمادگی و مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو می باشد؟

همه موارد

بر اساس سوالات سازمان ملل در سال 2010 چند درصد از وبگاه ها بیش از یک زبان را پشتیبانی می نمایند ؟

41 درصد

در سال 2010 سازمان ملل مراحل بلوغ دولت الکترونیک  را ترکیب و در همدیگر ادغام نمود؟

تعاملی و تراکنشی

در استاندارد ISO 151-924   بیشترین شاخص مربوط به کدام راهکار می باشد؟

دقیق بودن محتوا و محرمانگی اطلاعات

کدام گزینه از جنبه های مد نظر سازمان ملل  درخصوص میزان آمادگی کشور نمی باشد؟

کیفیت شامل کیفیت اطلاعات – خدمات

کدام گزینه از جنبه های مد نظر سازمان ملل  درخصوص میزان آمادگی کشور می باشد؟

همه موارد

از چه سالی سازمان ملل هر چند سال یکبار شاخص میزان آمادگی و مشارکت الکترونیکی کشورهای عضو را مورد بررسی و امتیازدهی قرار می دهد.؟

  2002

کدام گزینه جزء فواید قابلیت همکاری در دولت  الکترونیک می باشد؟

همه موارد

در مقوله قابلیت همکاری کدام بعد مرتبط با میان افزار، پروتکل  های شبکه، پروتکل های امنیت و نظیر آن است؟

فناوری

در تعریف گوتشالک از سطوح قابلیت همکاری برای رسیدن به یک دولت  الکترونیک بالغ کدام سطح ، قابلیت همکاری فرآیند است .

سطح دوم

در تعریف گوتشالک از سطوح قابلیت همکاری برای رسیدن به یک دولت  الکترونیکی بالغ کدام سطح یکپارچگی و کارایی در فرآیندهای کاری دارای اهمیت است.

سطح دوم

در تعریف گوتشالک از سطوح قابلیت همکاری برای رسیدن به یک دولت  الکترونیکی بالغ درکدام سطح ، اثربخشی و یادگیری در روابط برون سازمانی حائز اهمیت است ؟

سطح سوم
در تعریف گوتشالک از سطوح قابلیت همکاری برای رسیدن به یک دولت  الکترونیک بالغ درکدام سطح ، تمرکز بر روی جمع آوری و مرتب سازی دانش در سازمانهای همکار است ؟

سطح سوم

گوتشالک  قابلیت همکاری برای رسیدن به یک دولت  الکترونیک بالغ را در چند سطح تقسیم بندی نموده است؟

پنج سطح

در مورد وب گاه ملی کدام شاخص  بررسی نمی شود؟

عدم دسترسی به پایگاه داده های خاص از طریق وب گاه

در مورد وب گاه ملی کدام شاخص  بررسی می شود؟

همه موارد

طی ارزیابی های به عمل آمده در سال 2012 متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در کدام قاره بیشترین مقدار را دارد؟

 اروپا

کدام مورد درست است؟

مشورت الکترونیکی. مشورت الکترونیکی ارتباط بین شهروندان، دولت و تجار است که دولت آن را آغاز می نماید

کدام مورد نادرست است؟

افزایش هزینه تراکنشها برای دولت الکترونیکی بسیار ضروری است.

کدام گزینه جزء نتایج یکپارچه سازی درون سازمانی نمی باشد؟

فرایند های درون سازمانی بین سازمانی دولت مهندسی دوباره شوند

کدام گزینه از ریسک های موجود در زمینه مدیریت تغییرات می باشد؟

همه موارد

در مدل 2008  سازمان ملل مراحل در کدامیک از بلوغ دولت الکترونیک کاربران می توانند فرمها را به صورت برخط دریافت و پرکنند؟

مرحله تعاملی

در مدل 2008  سازمان ملل مراحل در کدامیک از بلوغ دولت الکترونیک تعداد وب گاه های دولت از نظر تعداد و پیچیدگی افزوده میشود و اطلاعات پویاتر می شوند؟

مرحله تسهیلاتی

کدام مورد جزء حوزه های ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک نمی باشد؟

آمادگی خدماتی

کدام شاخص تاثیر زیادی روی خدمات و برنامه های کاربردی دولت الکترونیک دارد؟

شاخص زیرساخت

بر اساس تعداد خدمات و عمق آنها بلوغ خدمات را به 3گروه …..، ……… و…….. تقسیم بندی کرده است ؟

3گروه انتشار، تراکنش و تعامل

کدام گزینه نشانگر بلوغ یک  فرایند می باشد؟

آغاز، تکرار، تعریف، مدیریت و بهینه سازی
در بررسی میزان پیشرفت فن آوری ارتباطات و اطلاعات از بعد کاربرد و استفاده، موارد زیر بررسی می شوند:

همه موارد

رتبه و وضعیت ایران در توسعه دولت الکترونیک در سال 2010  کدام است؟

رتبه 102   سطح دوم بلوغ
فن آوری ارتباطات و اطلاعات ازچه طریقی می تواند میزان موثر بودن پاسخها و عکس العملهای دولت در هنگام بحران را افزایش دهد ؟

همه موارد

کدام گزینه صحیح است ؟

همه موارد (دولتها در سراسر دنیا …… دولت الکترونیک ابزار قدرتمندی……. در کشورهایی که دولت الکترونیکی در آنها به کندی )

پرداخت های الکترونیکی بین سازمانی  جزء کدامیک از رده های  دولت  الکترونیک می باشد؟

دولت به دولت     G2G

ارتباطات و همکاریهای الکترونیکی پس از یک سانحه جزء کدامیک از رده های  دولت الکترونیک می باشد؟

 دولت به سازمانهای اجتماعی-مدنی  G2SC

همچنین در سبز پندار بخوانید :

دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت شمیم دانش

سوالات دوم ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت راهیان نور همراه پاسخ + جزوه کامل اردوهای راهیان نور