حمید مظلومین |بیوگرافی حمید مظلومین | بیوگرافی سلطان سکه و پسرش محمدرضا مظلومین | بیوگرافی محمدرضا مظلومین

سلطان سکه حمید مظلومین و محمدرضا مظلومین

سلطان سکه حمید مظلومین و محمدرضا مظلومین

محسنی اژه ای در رابطه با بازدداشت دو شخص به نام های حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین در رابطه با خرید و فروش سکه تصریح کرد.

این دو نفر که گفته بعضی از رسانه ها به سلطان سکه معروفند

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این دو نفر گفته است که :

دو کمپانی ۲۰ و چند میلیون یورو را به بهانه وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند و این در حالی است

که ربطی به آنها نداشته است و در زمینه کاری آنها نبوده است

این افراد در سال های 91 و 92 نیز دستگیر شده اند و یکی از این دو نفر عضو این شرکت بوده است

که به گفته نیروی انتظامی دو تن سکه داشته است

در جریان دستگیری آنها در سال های 91 و 92 بانک مرکزی مدعی شده بود که خودمان به انها ارز داده ایم

و از این بابت آنها مرتکب جرمی نشده اند

اژه ای ادامه داد: از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده،

این فرد و پسرش بیش از دو تن سکه خرید و فروش

کرده است. در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

محمدرضا مظلومین و حمید مظلومین سلطان سکه

محمدرضا مظلومین و حمید مظلومین سلطان سکه

 

همچنین در سبز پندار بخوانید :

سلطان سکه کیست | دستگیری سلطان سکه با دو تن سکه بهار آزادی