آزادی حمید صفت | حمید صفت با وثیقه نیم ملیاردی آزاد شد

حمید صفت با وثیقه نیم ملیاردی آزاد شد

حمید صفت با وثیقه نیم ملیاردی آزاد شد

حمید صفت با وثیقه نیم ملیاردی آزاد شد

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: قرار بازداشت موقت حمید صفت لغو شد.

حمید صفت با لغو قرار بازداشت موقت و با وثیقه 500 میلیون تومانی امروز یا فردا آزاد می‌شود.

محمد شهریاری؛ سرپرست دادسرای جنایی تهران در خصوص چگونگی مهیا شدن

شرایط آزادی حمید صفت گفت: «صدور قرار وثیقه به معنای رفع اتهام و آزادی نیست

بلکه این قرار تنها برای آزادی موقت وی با قرار وثیقه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدگی

به اتهامات وی است و به معنای رفع اتهام قتل و اصولا قضاوت در خصوص اتهام نیست.»

 آزادی حمید صفت

آزادی حمید صفت

آزادی حمید صفت

شهریاری در خصوص علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده قتل در مرحله

بازپرسی و هنوز نرسیدن به مرحله دادگاه گفت:

« روند دادرسی به دلیل اعتراض به قرار از طرف متهم و بروکراسی اداری مربوط به این اعتراض تا حدی به تعویق افتاد.»

شهریاری در خصوص تاثیر رفتار متهم در زندان در صدور این قرار وثیقه و آزادی گفت:

« رفتار متهم در طول دوره محکومیت چندان تاثیری در صدور قرار نداشت و علت صدور قرار آزادی با وثیقه به علم قاضی برمی گردد.»

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا خانواده مقتول تاکنون صحبتی در

خصوص رضایت دادن و گذشت از متهم به میان آورده اند یا خیر اذعان داشت:

« خانواده مقتول تا کنون صحبتی در این خصوص نکرده اند. »

سرپرست دادرسرای جنایی در خصوص میزان مبلغ 500 میلیون تومان وثیقه برای چنین

پرونده ای با این میزان حساسیت و اتهام قتل گفت: « البته نظر دادسرا بر

 600 میلیون وثیقه بود و مبلغ 500 میلیون از نظر دادسرا کمتر بود اما این قرار بر اساس نظر قاضی صادر می شود.»