وثیقه مهران مدیری برای برداشتن وام | فیلم اظهارات مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن الحجج

وثیقه مهران مدیری برای برداشتن وام | فیلم اظهارات مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن الحججپس از انتشار خبری مبنی بر دست داشتن مهران مدیری در اختلاس های موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج

مهران مدیری در واکنش به این خبر کذب با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه از روزنامه شرق شکایت کرد.

اظهارات متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج درباره وام مهران مدیری

اما این پایان ماجرا نبود ، امروز در جلسه ی دادگاهی که مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در آن مورد بازخواست قرار گرفته بود

وی در پاسخ به اتهامات زده شده به مهران مدیری ، پاسخ داد نه تنها مهران مدیری این وام

را کاملا قانونی برداشته است ، بلکه وثیقه ی سنگینی نیز از او برای دریافت این وام اخذ شده است.

وثیقه ی مهران مدیری برای دریافت  دو میلیارد وام از موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج چه بود ؟

متهم این پرونده در جلسه ی دادگاه ضمن اشاره به تهمت های ناروا به مهران مدیری اعلام داشت.

وثیقه ی پرداختی مهران مدیری برای این پرونده سنگین بوده و این وثیقه خانه ی شخصی و مسکونی او است.

وی بعد از خلاف واقع دانستن و شماتت رسانه ها برای انتشار اخبار کذب ، وثیقه مهران مدیری برای فیلمش را چند برابر مبلغ وام برشمرد.

فیلم اظهارات متهم موسسه ثامن الحجج در مورد وام دو میلیارد تومانی مهران مدیری

همچنین در سبزپندار بخوانید :

ماجرای شکایت مهران مدیری از سایت فیلم آنلاین و روزنامه شرق

فیلم پاسخ احسان علیخانی به تهمت دریافت وام و اختلاس از موسسه ثامن الحجج