پروفایل

عکس نوشته اسم رامین | عکس پروفایل رامین + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم رامین

عکس نوشته اسم رامین | عکس پروفایل رامین + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم رامین

عکس نوشته اسم رامین | عکس پروفایل رامین + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم رامین عکس نوشته اسم رامین برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم رامین را گرد آورده ایم معنی اسم رامین رامین اسم پسرانه است، معنی رامین: (= رام، رامتین)، (اََعلام) نام عاشق ویسه [این کلمه در بعضی منابع مرکب از «رام»به معنی طرب و «ین»است به معنی طربناک است]. + . رامتین. ریشه اسم رامین: اسم فارسی فراوانی اسم رامین در حال حاضر تقری...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم هستی | عکس پروفایل هستی + شعر عاشقانه برای اسم هستی

عکس نوشته اسم هستی | عکس پروفایل هستی + شعر عاشقانه برای اسم هستی

عکس نوشته اسم هستی | عکس پروفایل هستی + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم هستی عکس نوشته اسم هستی برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم هستی را گرد آورده ایم معنی اسم هستی هستی اسم دخترانه است، معنی هستی: 1- وجود در مقابل نیستی 2- زندگی، زندگانی؛ 3- (به مجاز) همهی دارایی. مایملک؛ 4- (به مجاز) جهان، عالم وجود. ریشه اسم هستی: اسم فارسی فراوانی اسم هستی در حال حاضر تقریباً 41300 نفر با اسم هستی در قید ح...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم مینا | عکس پروفایل مینا + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم مینا

عکس نوشته اسم مینا | عکس پروفایل مینا + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم مینا

عکس نوشته اسم مینا | عکس پروفایل مینا + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم مینا عکس نوشته اسم مینا برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم مینا را گرد آورده ایم. معنی اسم مینا مینا اسم دخترانه است، معنی مینا: 1- پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است مرغ مقلد، مرغ مینا؛ 2- (در گیاهی) گلی معمولاً سفید با گلچه‌های گل برگی که انواع گوناگون دارد؛ 3- (در گ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم محدثه | عکس پروفایل محدثه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم محدثه

عکس نوشته اسم محدثه | عکس پروفایل محدثه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم محدثه

عکس نوشته اسم محدثه | عکس پروفایل محدثه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم محدثه عکس نوشته اسم محدثه برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم محدثه را گرد آورده ایم معنی اسم محدثه محدثه اسم دخترانه است، معنی محدثه:سخنگو ، روایت کننده اخبار و احادیث نبوی ریشه اسم محدثه: اسم عربی فراوانی اسم محدثه این نام در سال 93 حدود 4425 بار در ثبت احوال کشور ثبت شده است شعر زیبا و رمانتیک با اسم محدثه مشتغ...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم پرستو | عکس پروفایل پرستو + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم پرستو

عکس نوشته اسم پرستو | عکس پروفایل پرستو + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم پرستو

عکس نوشته اسم پرستو | عکس پروفایل پرستو + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم پرستو عکس نوشته اسم پرستو برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم پرستو را گرد آورده ایم تا پایان همراه ماباشید. معنی اسم پرستو پرستو اسم دخترانه است، معنی پرستو: (در پهلوی، parastuk) پرنده‌ای با جثه‌ای کمی بزرگتر از گنجشک و سیاه و سفید‌، چلچله. ریشه اسم پرستو: اسم فارسی فراوانی اسم پرستو در حال حاضر تقریباً 37900 نفر با اس...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم وحید | عکس پروفایل وحید + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم وحید

عکس نوشته اسم وحید | عکس پروفایل وحید + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم وحید

عکس نوشته اسم وحید | عکس پروفایل وحید + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم وحید عکس نوشته اسم وحید برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم وحید را گرد آورده ایم معنی اسم وحید وحید اسم پسرانه است، معنی وحید: (عربی) 1- یگانه، یکتا، بینظیر 2- (در حالت قیدی) (در قدیم) جدا از دیگران، تنها 3- (اَعلام) 1) وحید تبریزی: [قرن 10 هجری] ادیب ایرانی، مؤلف مفتاح البدایع در علم بدیع و رساله جمع مختصر؛ 2) وحید دستگردی...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم احسان | عکس پروفایل احسان + شعر عاشقانه برای اسم احسان

عکس نوشته اسم احسان | عکس پروفایل احسان + شعر عاشقانه برای اسم احسان

عکس نوشته اسم احسان | عکس پروفایل احسان + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم احسان عکس نوشته اسم احسان برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم احسان را گرد آورده ایم معنی اسم احسان احسان اسم پسرانه است، معنی احسان: (عربی) 1- خوبی، نیکی، نیکویی 2- (به مجاز) بخشش، انعام، نیکویی کردن 3- (در تصوف) نیکی کردن در مقابل بدی دیگران. ریشه اسم احسان: اسم عربی فراوانی اسم احسان در حال حاضر تقریباً 175750 نفر با اسم ا...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم مرضیه | عکس پروفایل مرضیه + شعر برای مرضیه

عکس نوشته اسم مرضیه | عکس پروفایل مرضیه + شعر برای مرضیه

عکس نوشته اسم مرضیه | عکس پروفایل مرضیه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم مرضیه عکس نوشته اسم مرضیه برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم مرضیه را گرد آورده ایم معنی اسم مرضیه مرضیه اسم دخترانه است، معنی مرضیه: (عربی) مرضی، پسندیده. ریشه اسم مرضیه: اسم عربی فراوانی اسم مرضیه ر حال حاضر تقریباً 471250 نفر با اسم مرضیه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد). شعر زیبا و رمانتیک با...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم محسن | عکس پروفایل محسن + شعر رمانتیک برای اسم محسن

عکس نوشته اسم محسن | عکس پروفایل محسن + شعر رمانتیک برای اسم محسن

عکس نوشته اسم محسن | عکس پروفایل محسن + شعر رمانتیک برای اسم محسن عکس نوشته اسم محسن برای پروفایل ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم محسن را گرد آورده ایم معنی اسم محسن معنی اسم محسن : محسن اسم پسرانه است، معنی محسن: (عربی) 1- (در قدیم) نیکوکار، احسان کننده؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) 1) نام فرزند علی ابن ابیطالب(ع) 2) نام فرزند امام هفتم شیعیان امام موسی الکاظم(ع). ریشه اسم محسن : اسم عر...

ادامه مطلب

عکس نوشته اسم هانیه | عکس پروفایل هانیه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم هانیه

عکس نوشته اسم هانیه | عکس پروفایل هانیه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم هانیه

عکس نوشته اسم هانیه | عکس پروفایل هانیه + شعر عاشقانه و رمانتیک برای اسم هانیه عکس نوشته اسم هانیه ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم هانیه را گرد آورده ایم معنی اسم هانیه معنی اسم هانیه : اسم دخترانه است، معنی هانیه: (عربی) شادمان، خوشبخت. ریشه اسم هانیه: اسم عربی فراوانی اسم هانیه در حال حاضر تقریباً 101250 نفر با اسم هانیه در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 1394 می باشد). شعر زیبا و رمانتیک با اس...

ادامه مطلب