پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر

پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر : تاکنون مقیاس های انگیزشی متعددی در زمینه های تحصیلی تدوین شده است. این مقیاس ها عموماً برای سنجش این سازه در مقاطع متوسطه و دانشگاه در نظر گرفته و اعتباریابی شده اند و در تحقیقات داخلی نیز از این ابزارها مکرر استفاده شده و می‏شود. در این بین نیاز به ابزارهایی که انگیزش کودکان را در سطوح ابتدایی اندازه گیری کند به خوبی احساس می‏شود. مقیاس هارتر از معدود مقیا...

ادامه مطلب

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس | پرسشنامه سبک تدریس موسی پور

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس | پرسشنامه سبک تدریس موسی پور

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس پرسشنامه ترجیح سبک تدریس : شامل 39 سوال براساس پرسشنامه سبک تدریس موسی پور (1377) است که در دوره های تربیت دبیر به منظور ارزشیابی درس روش ها و فنون تدریس به کار برده شده است. گویه های هر ردیف مربوط به دو نوع تدریس متفاوت بودند: الف- تدریس معلم محور یا مستقیم (معلم به عنوان رهبر) ب- تدریس شاگرد محور یا غیر مستقیم (معلم به عنوان مشاور) هر گویه دارای شش گزینه در طیف لیکرت بود که از «اصلاً» تا «خیلی زیاد» تنظیم شده بود. نمره گ...

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی

دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی دانلود پرسشنامه کامل خودکارآمدی اجتماعی کنلی پرسشنامه استانداردخود کار آمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنلی به منظور سنجش میزان خودکار آمدی نوجوانان ساخته شد. این پرسشنامه دارای 25 گویه است و دارای زیر مقیاس های  قاطعیت اجتماعی، عملکرد در موقعیت های اجتماعی شرکت در گروه های اجتماعی، جنبه های دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک گرفتن می باشد. مولفه ها و ...

ادامه مطلب