ﺑﺎﻭﺭﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎیی | تعریف خودارضایی | معایب خودارضایی چیست

خودارضایی در باور عمومی مردم به خصوص کشور خودمان یک عادت غلط و بسیار مخرب برای بدن تلقی میشود و یک سری ﺑﺎﻭﺭﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎیی وجود دارد اما هیچ گاه علت علمی آن بررسی نشده است با ما همراه باشید تا این مقوله را بررسی کنیم

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎییتعریف خودارضایی

ﺗﻤﺎﺱ  ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ یا به عبارتی دیگر میتوان گفت ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﺳﻢ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ .

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎیی

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺫﻫﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻭﺯﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﻨﺴﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﭙﺮﻡ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺫﻫﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﮐﺎﺭﺁﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎﻫﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺟﻨسیت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺩﺳت ﺷﻤﺎ ﻣﻮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﺵ ﺑﺰﻧﺪ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻟﮑﻨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺭﺷﺪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

همچنین در سبزپندار بخوانید:

جوانسازی واژن | روش های جوانسازی واژن | درمان شلی واژن با لیزر + عکس

نکات طلایی هنگام رابطه جنسی | با همسر خود چگونه برخورد کنیم | روابط زناشویی و نکات آن