عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | متن اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعداد 19 عکس با موضوع اتحاد و همبستگی را گردآورده ایم.

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دمان تاریخ تاکنون، حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. آنچه البته این کشور دیرینه سال را در برابر هجومها و ایلغارهای گسترده همچنان پا برجا نگه داشته، هویت ملی و ایرانی آن بوده است؛ هویتی که در قالب زبان پارسی بالیده و خود را نموده است این زبان چه در آن روزگارانی که کورش و داریوش بدان سخن می گفتند و اعلامیه ها و منشورها و فرمانهای خویش را بر پیشانی صخره ها و ستونها حک می کردند و چه آن زمان که فردوسی بزرگ، حماسه سترگ خود را با آن می سرود تا ریشه ها و علایق ملی و فرهنگی را با آن نیرو بخشد و خودشناسی و خود باوری را به ایرانیان نشان دهد.

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

  عکس پروفایل اتحاد و همبستگی

چه هنگامی که مولوی، آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با آن سرود، تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد و چه هنگامی که سعدی و حافظ شیراز ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی و ویژه ای در پایداری و حیات قوم ایرانی و وحدت ملی بازی کرده و می کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه ای مرئی و نامرئی، هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است.

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

متن زیبا در مورد اتحاد

 چو عهدنامه نوشتیم، اهرمن خندید

که اتحاد نبود، اینکه با عدو کردیم

 نارسایی های طالع مانع است از اتحاد

ور نه با موی میان یار همتابیم ما

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

انشا درباره اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

شعر درباره اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

شعر درباره اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس پروفایل همبستگی و اتحاد

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس پروفایل همبستگی و اتحاد

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

پروفایل همبستگی و اتحاد

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته در کنار همیم

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته در کنار همیم

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس پرچم ایران

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته در کنار همیم

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته در کنار همیم

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس پروفایل در کنار همیم

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس پرچم ایران برای پروفایل

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

طرح پرچم ایران برای پروفایل

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی

عکس نوشته اتحاد و همبستگی | عکس پروفایل اتحاد و همبستگی | اتحاد و همبستگی (پورتال سبز پندار)

مطالب مرتبط:

عکس نوشته 9 دی | عکس پروفایل حماسه 9 دی | عکس پروفایل تلگرام 9 دی

عکس نوشته زلزله | عکس نوشته زلزله تهران | پروفایل زلزله خنده دار | عکس زلزله خنده دار

عکس نوشته نام مجید برای پروفایل | عکس پروفایل مجید | شعر عاشقانه برای مجید