نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم | مرحله نهایی تربیت در پرتو عبادت

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم | مرحله آخر تربیت در پرتو عبادت

مرحله چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت در روز چهارشنبه مورخ 6 تیر 1397 برگزار می شود.

در این مطالب برای کمک و راهنمایی شما فرهنگیان عزیز نمونه سوالاتی طرح شده از منابع این آزمون

آماده شده است که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

قابل ذکر است با توجه به تجربه ی مراحل قبلی این آزمون ، احتمال اینکه سوالات تغییراتی را داشته باشند زیاد است

و به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما علاوه بر نمونه سوالات منبع متنی آزمون را نیز حین آزمون باز کرده

و سوالاتی که در آزمون موجود نمیباشد را از منبع جست و جو نموده و پیدا کنید.

همچنین میتوانید با خرید مجموعه کامل نمونه سوالات و محتوای مرحله چهارم

ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ، علاوه بر این سوالات ، لیست کاملی از بقیه سوالات این آزمون را نیز مشاهده کنید.

قیمت : 2900 تومان ( کمتر از 3 هزار تومان)

نمونه سوالات آزمون چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای مرحله چهارم

نمونه سوالات مرحله چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان

حسن و قبح ونیک و بد عمل، ….. است.

ذاتی

کدام جمله در مورد شرط قبولی اعمال، صحیح است؟

عمل نیک کافر، قهرا مورد قبول حق تعالی است.

 نسبت خدای متعال با همه ی بندگان … است.

یکی

حسن و قبح بر دو گونه ….. و….. است

فعلی و فاعلی

هر عملی …. جنبه و …. بعد دارد.

ج) دو_ دو*

 اعمال بشر از نظر …. در دفتر تاریخ ثبت می شود.

ب) شعاع اثر سودمند یا زیانبار*

…. و ….. به اصطلاح ارزش مقدماتی برای عمل دارد.

اندیشه ها- نیتها*

 …….. از اصالت عمل کمتر نیست.

اصالت فکر ونیت*

 ” اصاله عملی” یعنی ….

همه موارد صحیح است*

 از نظر قرآن، شخصیت واقعی ما، همان .... است.

ج) روح*

 روح ما با هر ….. از قوه به سوی فعلیت گام برمی دارد.

عمل اختیاری*

 آیه زیر به کدام مفهوم عمل اشاره دارد؟

نیت خوب کار خوب*

دانلود رایگان نمونه سوالات تربیت در پرتو عبادت 4 مرحله چهارم

 حسن و قبح فعلی از نظر بعد اول بستگی به …. آن عمل دارد.

اثرخارجی*

 حسن وقبح فاعلی از نظر بعد دوم، بستگی به ….. دارد.

الف) کیفیت صدور آن از فاعل*

 ……. از نظر بعد اول، بستگی به اثر خارجی آن عمل دارد.

حسن و قبح فعلی*

 ….. از نظر بعد دوم، بستگی به کیفیت صدور آن از فاعل دارد.

حسن و قبح فاعلی*

 قضاوت تاریخ در مورد اعمال مردم همیشه از جنبه …. و بعد …. است.

حسن و قبح فعلی- اول*

 فردی که کار خیر انجام می دهد یعنی …

موارد الف و ب صحیح است.*

 کارخیر در دو امتداد…….. است.

موارد الف و ب صحیح است.*

 نسبت حسن فعلی به حسن فاعلی نسبت ِ …… است.

بدن به روح*

 قوانین الهی …….. و قوانین بشری ……. است.

دوبعدی- یک بعدی*

 قوانین بشری به …….. و ……. فرد کاری ندارد.

الف) نظام روحی- تکامل معنوی *

بر اساس حدیث ذکر شده درباره اعمال، همانا اعمال وابسته به ….. است.

ب) نیت*

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

از نظر استاد مطهری جانِ عمل چیست؟

اخلاص*

مفهوم بیت زیر کدام یک از گزینه های زیر است؟

انعکاس اخلاص در ملکوت اعلی*

 مفهوم آیه ” و ما امروا الا لیعبدواﷲ مخلصین له الدین” چیست؟

اخلاص جان عمل*

 آنچه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است ……

د) کیفیت*

آیه زیر به کدام مفهوم عمل اشاره دارد؟

الف) انعکاس اخلاص در ملکوت اعلی*

کدام سوره ها را در نماز باید باهم خواند؟

*والضحی و الم نشرح

*فیل و قریش

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

این سخن از کیست؟ سوره والفجر را در نوافل و فرائض بخوانید که سوره جدم حسین بن علی است.

*امام صادق

به چه مناسبتی سوره والفجر سوره امام حسین است

*آیات انتهایی سوره مصداق حسین است

دانلود رایگان نمونه سوالات مرحله چهارم تربیت در پرتو عبادت

اعتقاد شیعه و سنی نسبت به قرائت سوره بعد حمد چیست؟

*اهل شیعه می گویند یک سوره کامل باید خوانده شود و اهل سنی می گویند می شود قسمتی از یک سوره باشد
طبق فرموده امام صادق سوره والفجر را کجا بخوانیم

*نوافل و فرائض

اولین دلیل یادگیری زبان عربی چیست؟

*زبان کتاب دینی ماست و زبان مذهب ماست

کدام سوره ابتدای آن بسم اﷲ ندارد؟

*سوره برائت  (توبه )

اعتقاد اهل شیعه و سنی درباره بسم اﷲ اول آیات چیست؟

*اهل شیعه می گویند جزو سوره است ولی اهل سنی می گویند جزو سوره نیست

در ایات کدام سوره بسم اﷲ بکار رفته و کجا؟

*سوره نمل-نامه سلیمان به ملکه سبا

انگیزه شروع انجام کارها با بسم اﷲ چیست؟

*کارهای انسان جنبه تقدس و عبادت پیدا می کند و به نام او برکت می یابد

آغاز کردن کارها با نام کسی معنایش چیست؟

*او را موجودی قدوس و منزه از جمیع نقص ها و سرچشمه کمالات دانسته و می خواهد که عملش را با انتساب به او برکت ببخشد

تسبیح نام اﷲ در کدام سوره و در چه آیه ای است؟

*سوره اعلی.آیه سبح اسم ربک الاعلی

تسبیح برای خداوند در قرآن با چه اصطلاحاتی آمده است؟

*یسبح ﷲ – سبح اﷲ – سبحان اﷲ

طبق نظر صاحب المیزان معنی تسبیح نام خدا چیست؟

*این است که آنجا که مقام تقدیس و تکریم است نام مخلوق در ردیف نام اﷲ قرار نگیرد

همراه با نام خدا و یا بجای نام خدا کسی را آوردن ……است. 

*شرک

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

اﷲ یکی از ….. خداوند است.  

*نامها

نامگذاری افراد یا اشیاء از چه نوعی است؟

*گاهی از نوع علامت و گاهی از نوع صفت

نامگذاری از نوع علامت به چه معناست؟

*اسما خودشان دارای معانی هستند ولی معنای آنها منظور نگردیده است

در نامگذاری از کدام نوع ممکن است معنای نام ضد آن باشد؟

*نامگذاری از نوع علامت

نامگذاری از نوع وصف به چه معناست؟

*نام حکایتگر شانی از شئون صاحب نام است و صفتی از صفات او را بیان می کند

تعداد اسما خداوند در قرآن چقدر است؟ 

*100اسم

اسما خداوند در سوره حمد کدامند ؟

*اﷲ – رحمن – رحیم – مالک یوم الدین

نام خداوند نمایانگر چیست؟

*ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه

اصل کلمه اﷲ چیست؟

*الاله

حذف همزه کلمه الاله به چه علت است؟

*کثرت استعمال

ریشه لغت اﷲ چیست؟

*اله – وله – اله

معنای اله چیست؟ 

*عبد

معنای وله چیست؟ 

*تحیر

نمونه سوالات مرحله چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

معنای اله چیست؟ 

*حیران عاشق شیدا

سیبویه کیست و در چه قرنی و اسم کتابش چیست؟

*از ائمه علمای صرف و نحو در ادبیات عرب در قرن دو و سه کتاب او الکتاب

کتاب سیبویه در فن خودش نظیر چیست؟

*نظیر منطق ارسطو در منطق و مجسطی بطلمیوس در علم هیئت

سیبویه کدام ریشه از اﷲ را قبول دارد؟  

*وله

شعر زیر از کیست و درباره کیست؟

معنی اﷲ گفت آن سیبویه  

یولهون فی الحوائج هم لدیه

*مولوی – سیبویه

معنی اﷲ چیست؟

*آن ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش دارد.

خدا مخفف چه کلمه ای است و از نظر فیلسوفان به چه معناست؟

*خود آی – واجب الوجود

رحمان و رحیم از چه کلمه ای مشتق شده اند؟

*رحمت

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

معنای جواد چیست؟

*بخشنده

معنای رئوف چیست؟

*مهربان

در چه مواردی رحمت است؟

*در مواردی که موجود نیازمندو مستحق است و با لفظ و یا زبان تکوین دستش دراز است و به اصطلاح قابل ترحم است و استحقاق دارد چیزی به او برسد

رحمت انسان به مستحق چه هنگامی است؟

*وقتی که انسان تحت تاثیر حالت او قرار گیرد و در او رقت قلبی پدید آید

با گفتن رحمن و رحیم چه معنایی در ذهن تجسم می گردد؟

*نیاز عظیم مخلوقات که گویی سراسر مخلوقات با زبان قابلیت های خودشان همه دست نیاز به درگاه بی نیاز او دراز کرده و التماس می کند.

*اینکه رحمت بی حساب خویش را به سوی آنان فرستاده و نیازهای آنان را تامین نموده است

معنی آیه بسم اﷲ الرحمن الرحیم چیست؟

*به نام اﷲ رحمن رحیم

فرق رحمان با رحیم چیست؟

*رحمان دلالت بر کثرت و وسعت میکند و می رساند که رحمت حق همه جا گسترش پیدا کرده و همه چیز را فرا گرفته
*رحیم دلالت بر رحمت لاینقطع و دائم حق می کند

رحمان شامل چه کسانی می شود؟

*همه موجودات

رحیم شامل چه کسانی می شود؟

*آن بندگانی که از طریق ایمان و عمل صالح خود را در مسیر نسیم رحمت خاصه قرار داده اند

پروردگار چند نوع رحمت دارد؟

*خاص و عام

خدا با کدام نوع رحمت خود موجودات را آفریده است؟

*رحمت عام

رحیم رحمت خاصی است که به چه کسانی اختصاص دارد؟  

*انسان های مطیع و فرمانبردار

نمونه سوالات رایگان تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

انسان در چه صورتی مشمول رحمت خاص می شود؟

*اگر وظایف و تکالیفی که به عهده اش نهاده شده بود انجام دهد

چیز بودن هر چیزی مساوی ….. است.

*رحمت حق

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

عبارت “ورحمتی وسعت کل شی”در کجا آمده است؟  

*آیه 56 سوره اعراف

عبارت “و برحمتک التی وسعت کل شی” در کجا آمده است؟

*دعای کمیل

فاتحه و گشایش هستی با چیست؟

*رحمت حق

کدام نوع رحمت جاودانه است؟

*رحیم

کدام نوع رحمت شامل تمام موجودات است؟

*رحمان

آنچه از خدا به عالم می رسد به چند گونه است؟

*یک گونه – جمله نیکو و رحمت است

چه کلماتی در عربی بهم نزدیکند؟

*حمد – مدح

*خلص – لخص

*ایس – یئس

معنی لغت شکر چیست؟

*سپاس

معنی لغت مدح چیست؟

*ستایش

مدح و شکر مخصوص چه کسانی است؟

*فقط انسان

چاپلوسی چیست؟

*صفت رذیله ای است که انسان امر بی حقیقتی را ستایش کند

 ستایش واقعی چگونه امری است؟

*امری فطری و طبیعی و هیچ طمعی در کار نیست

تفاوت مدح و شکر چیست؟  

*مدح را وقتی انسان در مقابل عظمتی جلالی و کمالی قرار گرفت انجام می دهد

*شکر را وقتی کسی به انسان خیری برساند انجام می دهد

جمله “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” در قرآن به چه منظور آورده شده است؟

*سوالی است که مخاطب آن فطرت سلیم انسانی است و وجدان پاک انسان پاسخگوی آن است

شناخت کامل ….. راهی است که به شناخت ….. منتهی می شود.

*خود انسان – خدا

یکی از راههای شناخت خویش چیست؟  

*شناخت احساسهای خاص انسان است

فرمانده احساس سپاس چیست؟

*وجدان

نمونه سوالات رایگان تربیت در پرتو عبادت مرحله پایانی

حمد مخصوص کیست؟  

*خداوند

حمد چیست؟

*یک احساس پاک درونی انسانی است و از اعماق روح هر انسان سرچشمه می گیرد که جمال و جلال را بستاید و در مقابل عظمت خاضع باشد

سوره حمد مستلزم چیست؟

*معرفت الهی

لازمه شناخت خداوند چیست؟

*عبادت

معنی عبارت”من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق” چیست؟

*هر کس مخلوق را سپاسگزار نباشد خالق را سپاسگزار نبوده است

در مفهوم حمد چند عنصر دخیلند؟

*ستایش – سپاس – پرستش

چه زمانی عبادت اوج می گیرد؟  

*وقتی خداشناسی کامل گردد

عبارت “الهی ما عبدتک طمعافی جنتک…..”از کیست؟

*علی بن ابیطالب

 امام علی علت پرستش را چه می داند ؟

*چون خدا شایسته پرستش است

ریشه کلمه رب چیست؟ 

*ربب

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

عبارت “انا رب الابل و للبیت رب”از کیست به چه معناست؟

*عبدالمطلب

من صاحب اختیار شتر هستم و خانه صاحب اختیاری دارد

در کلمه رب چه مفاهیمی نهفته است؟

*خداوندگاری و صاحب اختیاری

*تکمیل کننده و پرورش دهنده

عالم دنیا عالم …. و… است

*ماده و تدریج

نمونه سوالات رایگان تربیت در پرتو عبادت مرحله نهایی

نظام دنیا چگونه است؟

*وجود ها از نقص آغاز می شوند و به سوی کمال سیر می کنند

بدء و عود موجودات در دنیا چندتاست؟

*دوتا-از یک حیث مخلوق خدا از یک حیث مربوب او

از این جهان به چه تعبیر می شود؟

*محیط مساعد کشاورزی

 در سوره بنی اسرائیل درباره پاشیدن بذر چه داریم؟

به هر اندازه که بخواهیم و برای هر کس خود اراده کنیم به ثمر می رسانیم

چرا بذر دنیا طلبی نتیجه اش قطعی نیست؟

چون دنیا پر از تزاحم و آفات و موانع است

سرنوشت چه کسی جهنم است؟

کسی که هدفش را محصور و محدود به دنیا کرده و از مسیر شایسته انسان خارج شده است

عبارت ” کلا نمد هولاء و هولاء” درباره چه کسانی است؟

کسانی که هدف دنیایی ندارند و بذر آخرت بکارد و در این راه سعی و کوشش کند

هر تئوری که در عمل به نتیجه برسد دلیل بر حقانیتش است.

نادرست

کدام جمله در ان واحد مسلمانان یک ایمان و یک کفر را ابراز می دارند؟ 

*لا اﷲ الا اﷲ

کدام جمله در سوره خمد مفید توحید در استعانت است؟ 

*ایاک نستعین

راه تکامل کشف کردنی است؟ 

*درست

راه تکامل اختراع و ابداع کردنی است؟ 

*نادرست

دانلود نمونه سوالات رایگان تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

این که راه تکامل کشف شدنی است به چه معنی است؟ 

در متن وجود راه رونده راهی به سوی کمال حقیقی او که رسیدن به بارگاه قرب حق است وجود دارد

انسان دارای؛ طبیعت های متضاد و مختلف است و راه خودش را از میان طبیعت های علوی و سفلی باید انتخاب کند. 

*درست

در قرآن کلمه سبیل به معنی بکار برده شده است؟ 

*آن راههای فرعی که به راه اصلی منتهی می گردد

معنی کلمه صراط در قرآن در کدام گزینه آمده است؟ 

*همان راه اصلی

تعبیر قرآن از کسانی که به جای خدا؛ غیر خدا را پرستش کرده اند چیست؟ 

»المغضوب علیهم«

 قرآن از کسانی که راه معین و مشخصی در پیش ندارند؛ متحیر و سرگردانند هر لحظه راهی را پیش گرفته و بجائی نمیرسند به چه یاد می کند

*الضالین

مقصود قرآن از آیه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ چیست؟ 

به اتفاق تمام مفسرین شیعه و سنی مقصود نماز جمعه است.

در نماز جمعه چند رکعت باید خوانده شود؟ 

*دو رکعت

 نماز جمعه به جای کدام نماز خوانده میشود؟ 

*نماز ظهر روز جمعه

نماز جمعه واجب است با جماعت خوانده شود؟ 

*درست

تا چه مقدار حرام است نماز جمعه ی دیگری اقامه شود؟ 

*شعاع یک فرسخ

چرا نماز جمعه باید دو رکعت خوانده شود نه چهار رکعت، ؟ 

فرض است که قبل از این نماز دو خطابه ایراد گردد و همین دو خطابه بجای دو رکعت است.

 در کدام یک از زمینه های زیر شیعه و سنی  در آن اختلافی ندارند؟ 

برای نماز جمعه، معامله کردن حرام است

چرا اسلام نماز هفتگی جمعه را واجب کرده است؟ 

برای اموری، از آن جمله برای آگاهی از آنچه در جهان (بالخصوص جهان اسلام) می گذرد.

در اسلام چند نوع  توحید وجود دارد؟ 

*دو نوع نظری و عملی

دانلود نمونه سوالات رایگان تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم پایانی

 کدام توحید مربوط به عالم شناخت و اندیشه است؟ 

توحید نظری

توحید نظری مربوط به ……………..است؟ 

عالم شناخت و اندیشه

توحید نظری یعنی ……………… 

خدا را به یگانگی شناختن

کدام توحید یعنی خود را در عمل یگانه و یک جهت و در جهت ذات یگانه ساختن. 

*توحید عملی

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

از اول سوره تا »مالک یوم الدین« مربوط به کدام نوع توحید می باشد؟ 

*توحید نظری

از آیه »ایاک نعبد« به بعد بیان توحید …………….است. 

عملی

منظور از رحمت رحیمیه چیست؟ 

*رحمتی که موجودات در بازگشت به سوی حق مشمول آن می باشند

رحمتی است مطلق . 

*رحمت رحیمیه

تقسیم هستی از نظر رحمت در کدام گزینه درست آمده است؟ 

*جهان »آمدن« دارد و »بازگشتن«

 به عالم یهود چه می گویند؟ 

*حبر

کدام آیه را رسول اﷲ در سال 5 یا 6 هجری بصورت بخشنامه به سران کشورهای دنیا فرستاد؟ 

قُل یا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلىٰ کَلِمَهٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِکَ بِهِ شَیئًا وَلا یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ

حضرت موسی، فرعون مآبی یعنی همان استبداد فرعون را ……………نامیده است 

*»تعبید«

کدام جمله ایمان به خداوند و کفر به غیرخدا را بیان می دارد؟ 

لا اله الا اﷲ

در اصطلاح علمای اسلامی توحید………….. را توحید در عبادت میگویند 

*توحید عملی

مراد  از توحید عملی چیست؟ 

*مراد در عینیت خارجی

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

در سوره بنی اسرائیل درباره پاشیدن بذر چه داریم؟

به هر اندازه که بخواهیم و برای هر کس خود اراده کنیم به ثمر می رسانیم

چرا بذر دنیا طلبی نتیجه اش قطعی نیست؟

 چون دنیا پر از تزاحم و آفات و موانع است

نمونه سوال رایگان ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت مرحله چهارم

سرنوشت چه کسی جهنم است؟

کسی که هدفش را محصور و محدود به دنیا کرده و از مسیر شایسته انسان خارج شده است

عبارت ” کلا نمد هولاء و هولاء” درباره چه کسانی است؟

کسانی که هدف دنیایی ندارند و بذر آخرت بکارد و در این راه سعی و کوشش کند

هر تئوری که در عمل به نتیجه برسد دلیل بر حقانیتش است.

نادرست

معنی آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین چیست؟

پروردگارا تنها و تنها تو را میپرستیم و تنها از تو استعانت می جوییم

قرائت عبارت مالک یوم الدین به چند وجه است؟

به دو وجه مالک یوم الدین ملک یوم الدین

ملک و مالک در استعمالات امروز به ترتیب چه هستند؟

 رابطه سیاسی- رابطه اقتصادی

مالک و ملک در این دنیا به چه صورت است؟

قراردادی

مالکیت هر فرد بر بدنش چگونه امری است؟

 امری تکوینی

در مورد پروردگار رابطه بین مالک و مملوک چگونه است؟  

رابطه حقیقی

آیه لمن الیوم…….. درباره چیست؟

در قیامت راجع به ملک

خداوند مالک و ملک حقیقی کجاست؟

هم دنیا و هم آخرت

اصطلاح تحلیل و ترکیب برای چه موردی بکار می رود؟

افکار و اندیشه ها

تمام اصول اعتقادی و دستورهای اخلاقی و احکام اجتماعی همان …. است.  

توحید

از نظر فلاسفه تمام اندیشه ها و افکار بشر به چه اصلی برمی گردد؟

اصل عدم تناقض

در کدام کتاب توحید به تفصیل بیان شده است؟

 تفسیر المیزان