نماینده سراوان | بی احترامی نماینده سراوان به کارمند وظیفه شناس

توهین نماینده سراوان به کارمند دولت

فحاشی نماینده مجلس از حوزه سراروان به کارمند وظیفه شناس

نماینده سراوان | بی احترامی نماینده سراوان به کارمند وظیفه شناس

نماینده سراوان | بی احترامی نماینده سراوان به کارمند وظیفه شناس

در یکی از جدیدترین ویدیوهای که در فضای مجازی انتشار یافته است آقای محمد باسط درازهی

نماینده حوزه سراوان بعد از اینکه کارمند وظیفه شناس به او میگوید که از دستور او اطاعت نمیکند

او را مورد فحاشی قرار داد.او در سخنانی بسیار توهین آمیز که از یک نماینده مجلس بسیار بعید بود

به کارمند وظیفه شناس می گوید: تو ….. میخوری که از من دستور نمی گیری..تو غلط میکنی

از من دستور نمیگیری، مردک … . بعضی از شهروندان که در آنجا قرار داشتند با واکنش این نماینده

هتاک را از ان مکان بیرون کردند.

محمدباسط درازهی

نماینده سراوان | بی احترامی نماینده سراوان به کارمند وظیفه شناس

شما میتوانید در ادامه کلیپ فحاشی نماینده سراوان در مجلس را مشاهده نمایید.