رقص سربازان | توبیخ افراد کادر در فیلم رقص سربازان

رقص سربازان | توبیخ افراد کادر در فیلم رقص سربازان

رقص سربازان | توبیخ افراد کادر در فیلم رقص سربازان

چند روزی از انتشار کلیپ رقص و شادی گروه موزیک یکی از پادگان های سپاه

می گذرد که اخبار بسیاری در این باره منتشر گردید.این سربازان، دوره خدمت خود

را به پایان رسانیده بودند و دست به انتشار این کلیپ زدند و هرگز فکر نمیکردند این

کلیپ به این سرعت و وسعت در شبکه های اجتماعی انتشار یابد.مردم نگران برخورد

انضباطی با این چند سرباز بودند که ظاهرا اگر سربازیشان نیز تمام نشده بود به دستور

سردار کمالی احتمالا مشکلی برای آنها پیش نمی آمد.اما به گفته یکی از خبرنگاران

ظاهرا با دو نیروی کادر رسمی حاضر در کلیپ برخورد انضباطی شده است و آنها توبیخ

و احضار شده اند.به این توبیخ نمی توان خرده گرفت زیرا هر سازمان و اداره ای دارای قوانین

مشخص حفاظتی می باشد که به شدت باید توسط نیروی های کادر و حتی سرباز رعایت گردد.

در ثانی انتشار یک کلیپ رقص از پادگان سپاه بسیار نادر است و این سازمان بر روی مسائل عقیدتی

بسیار حساس می باشد.در هر صورت در هر سازمانی باید قوانین رعایت گردد و اگر این گونه مشکلاتی

برای کادرهای رسمی پیش آمد نباید از آن سازمان بخاطر توبیخ خورده گرفت زیرا قوانین روشن می باشد.