معوقه حقوق مستمری بگیران | تاریخ پرداخت حقوق معوقه مستمری بگیران سال 1397

معوقه حقوق مستمری بگیران | تاریخ پرداخت حقوق معوقه مستمری بگیران سال 1397حقوق معوقه مستمری بگیران : مستمری سال 97 بازنشستگان یکی از مواردی است

که بسیاری از بازنشستگان منتظر دریافت آن هستند با توجه به اینکه برخی از مستمری بگیران

حقوقی کمتر از حداقل مستمری بگیران در سال 1397 دارند همین اندک مقدار مستمری میتواند کمک بسیاری به آنها کند.

اخیرا تاریخ واریز معوقات مستمری برای مستمری بگیران مشخص شده است.

معوقه حقوق های کمتر از حداقل مستمری بگیران در سال ۹۷ کی واریز میشود

حقوق های حداقل و کمتر از حداقل : افزایش حقوق در اردیبهشت ماه ۹۷ و معوقه فروردین در خرداد ماه ۹۷ پرداخت می گردد.

حقوق های بالای حداقل : افزایش حقوق در خردادماه ۹۷ و معوقه  ماههای فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و مرداد ۹۷ پرداخت می گردد.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

ثبت نام کتب درسی | سایت ثبت نام اینترنتی کتاب های درسی

سایت سنجش دانش آموزان کلاس اول | آدرس سامانه سنجش دانش آموزان بدو ورود